Skip to content

Innovaties

Samen met u experimenteren met vernieuwende praktijken, ze vormgeven en financieren.

Functie van casemanager

Wat is het?

Een functie die het zorgplan coördineert en zorgt voor de goede werking van het netwerk.

De casemanager is een functie die wordt uitgeoefend door een zorg- of bijstandsprofessional die het zorgplan coördineert en ervoor zorgt dat het netwerk rond de begunstigde goed functioneert, of die zorgt voor de totstandbrenging van het netwerk naargelang van de behoeften van de situatie. In het kader van het project 'Protocol 3' maakt hij geen deel uit van het bestaande netwerk en verleent hij gedurende een beperkte periode thuis bijstand aan personen van 60 jaar en ouder die hun zelfstandigheid verliezen.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Functie van buurtreferent

Wat is het?

Een ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten.

De buurtreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) ontwikkeld als ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten. Deze functie kan door elke gezondheidswerker in de brede zin van het woord worden opgenomen, ook door socialehulpverleners. De actie heeft als doel een begeleidingsmethode te ontwikkelen die gemeenschappelijk is voor alle verschillende beroepen en aangepast is aan de verschillende behoeften van personen met chronische ziekten. De buurtreferenten komen regelmatig samen in speciale ruimten, de praktijkgemeenschappen. Samen delen ze goede praktijken, werken ze tools uit die de begeleiding van mensen in een complexe situatie verbeteren en vestigen ze de aandacht op niet-erkende taken in onze gezondheidszorg. Ze dragen bij aan de constructie van de functie en bepalen de contouren, taken en specificiteit ervan. Ook de andere functies die in Brussel geconstrueerd worden, worden in de beschouwing meegenomen.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Functie van ziekenhuisreferent

Wat is het?

Een liaisonfunctie voor ziekenhuisteams en -professionals.

De ziekenhuisreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) geconstrueerd als liaisonfunctie voor de teams en zorgverleners in het ziekenhuis: verzekert de vlotheid van het zorgtraject binnen de ziekenhuisinstellingen, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de buurtreferenten.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Buurtgerichte aanpak

Wat is het?

Op lokaal niveau de banden en samenwerking tussen actoren uit verschillende sectoren, overheidsinstanties en -diensten, en inwoners/gemeenschappen versterken.

De buurtgerichte aanpak bestaat uit het versterken, op lokaal niveau, van de banden en de samenwerking tussen de actoren uit verschillende sectoren, overheden en openbare diensten, en de inwoners/gemeenschappen om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid te verminderen, in het bijzonder door het ondersteunen van synergieën tussen de verschillende initiatieven die betrekking hebben op de gezondheidsdeterminanten en het bevorderen van de actieve en collectieve deelname van de bevolking aan die initiatieven.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Aanpak gericht op de doelstellingen van de patiënt

Wat is het?

Tools ontwikkelen op basis van de prioriteiten van de patiënten en het voor zorgverleners en socialehulpverleners gemakkelijker maken om dergelijke aanpak te hanteren.

Vanuit de vaststelling dat professionals die een aanpak volgen die gericht is op de doelstellingen van de patiënt tot duurzamere oplossingen komen, neemt de 'goal-oriented care' de prioriteiten van de begeleide persoon als uitgangspunt. De zorgverleners gaan een partnerschap aan met de gebruikers, hun familie, andere zorgverleners en diensten en bieden hulp en zorg aan die afgestemd zijn op de behoeften en prioriteiten van de persoon.

Momenteel resulteert deze aanpak concreet in:

  • het opzetten en verspreiden van BabbelBoost, een tool voor dialoog tussen een zorgverlener/socialehulpverlener en de persoon die hij begeleidt om de prioritaire doelstellingen te bepalen waarop de steun moet worden toegespitst;
  • de aandacht die wordt besteed aan de aanwezigheid van patiënten en/of mantelzorgers in alle werk- en reflectieruimten van Brusano;
  • de ontwikkeling van opleidingsmodules over de begeleiding van complexe en kwetsbare groepen.
Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Overleg ‘0,5’-functie

Wat is het?

De 0,5-functie is het aanbod van eerstelijnszorg aan mensen die geen toegang hebben tot zorg, in een multidisciplinaire, flexibele en proactieve aanpak, met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden. 

Het uiteindelijke doel is mensen weer in de reguliere gezondheidszorg te integreren, ongeacht de reden(en) voor hun gebrek aan toegang.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Multidisciplinair klinisch overleg modellering

Wat is het?

Een proefproject dat een model van multidisciplinair overleg wil aanbieden, afgestemd op de behoeften van de Brusselaars en de bijzondere sociaaleconomische situatie van het Gewest.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

BOOST (Integreo)

Wat is het?

BOOST, een lokale, participatieve en geïntegreerde zorgorganisatie

Met het BOOST-project willen we chronisch zieken beter opvolgen gedurende hun volledige zorgtraject. BOOST vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en hun mantelzorgers en steunt op een model dat de afstemming faciliteert tussen alle zorg- en dienstverleners in de leefomgeving van de patiënt. BOOST werd ontwikkeld in het kader van een federaal plan voor chronisch zieken. Voor het hele land werden er 14 proefprojecten geselecteerd, waarvan één in Brussel: BOOST. BOOSTBetter Offer and Organisation thanks to the Support of Tripod model – gaat uit van de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 functies:

  • een ondersteuningsfunctie, opgenomen door buurtreferenten;
  • een liaisonfunctie, opgenomen door ziekenhuisreferenten;
  • een overlegfunctie, opgenomen door de Diapason-overleggroep.
Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie
Scroll To Top