Skip to content

Innovaties

Samen met u experimenteren met vernieuwende praktijken, ze vormgeven en financieren.

Functie van casemanager

Wat is het?

Een functie die het zorgplan coördineert en zorgt voor de goede werking van het netwerk.

De casemanager is een functie die wordt uitgeoefend door een zorg- of bijstandsprofessional die het zorgplan coördineert en ervoor zorgt dat het netwerk rond de begunstigde goed functioneert, of die zorgt voor de totstandbrenging van het netwerk naargelang van de behoeften van de situatie. In het kader van het project 'Protocol 3' maakt hij geen deel uit van het bestaande netwerk en verleent hij gedurende een beperkte periode thuis bijstand aan personen van 60 jaar en ouder die hun zelfstandigheid verliezen.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Functie van buurt-referent

Wat is het?

Een ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten.

De buurtreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) ontwikkeld als ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten. Deze functie kan door elke gezondheidswerker in de brede zin van het woord worden opgenomen, ook door socialehulpverleners. De actie heeft als doel een begeleidingsmethode te ontwikkelen die gemeenschappelijk is voor alle verschillende beroepen en aangepast is aan de verschillende behoeften van personen met chronische ziekten. De buurtreferenten komen regelmatig samen in speciale ruimten, de praktijkgemeenschappen. Samen delen ze goede praktijken, werken ze tools uit die de begeleiding van mensen in een complexe situatie verbeteren en vestigen ze de aandacht op niet-erkende taken in onze gezondheidszorg. Ze dragen bij aan de constructie van de functie en bepalen de contouren, taken en specificiteit ervan. Ook de andere functies die in Brussel geconstrueerd worden, worden in de beschouwing meegenomen.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Overleg buurtproject

Wat is het?

Op lokaal niveau de banden en samenwerking tussen actoren uit verschillende sectoren, overheidsinstanties en -diensten, en inwoners/gemeenschappen versterken

om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid te verminderen, in het bijzonder door het ondersteunen van synergieën tussen de verschillende initiatieven die betrekking hebben op de gezondheidsdeterminanten en het bevorderen van de actieve en collectieve deelname van de bevolking aan die initiatieven.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Overleg inclusieve (0,5) functie

Wat is het?

De inclusieve functie is het aanbod van eerstelijnszorg aan mensen die geen toegang hebben tot zorg, in een multidisciplinaire, flexibele en proactieve aanpak, met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden. 

Het uiteindelijke doel is mensen weer in de reguliere gezondheidszorg te integreren, ongeacht de reden(en) voor hun gebrek aan toegang.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Verander - Atelier - Changement

Wat is het?

De workshop ‘verandering’ is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de zorgzones kunnen worden uitgevoerd.

 

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Functie van overleg-organisator

Wat is het?

De overlegorganisator (OO) is een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt. 

Hij neemt contact op met de persoon en zijn/haar netwerk om het overleg in te plannen.

De OO wordt gemobiliseerd in het klinisch multidisciplinair overleg. Dat is een ondersteuningssysteem waarbij er een ontmoeting tussen de begeleide persoon, zijn/haar naasten et zijn/haar ondersteuningsnetwerk georganiseerd wordt.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Functie van ziekenhuis-referent

Wat is het?

Een liaisonfunctie voor ziekenhuisteams en -professionals.

De ziekenhuisreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) geconstrueerd als liaisonfunctie voor de teams en zorgverleners in het ziekenhuis: verzekert de vlotheid van het zorgtraject binnen de ziekenhuisinstellingen, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de buurtreferenten.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

BOOST (Integreo)

Wat is het?

BOOST, een lokale, participatieve en geïntegreerde zorgorganisatie

Met het BOOST-project willen we chronisch zieken beter opvolgen gedurende hun volledige zorgtraject. BOOST vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en hun mantelzorgers en steunt op een model dat de afstemming faciliteert tussen alle zorg- en dienstverleners in de leefomgeving van de patiënt. BOOST werd ontwikkeld in het kader van een federaal plan voor chronisch zieken. Voor het hele land werden er 14 proefprojecten geselecteerd, waarvan één in Brussel: BOOST. BOOSTBetter Offer and Organisation thanks to the Support of Tripod model – gaat uit van de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 functies:

  • een ondersteuningsfunctie, opgenomen door buurtreferenten;
  • een liaisonfunctie, opgenomen door ziekenhuisreferenten;
  • een overlegfunctie, opgenomen door de Diapason-overleggroep.
Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie
Scroll To Top