Skip to content

Netwerken

Deelnemen aan uw projecten die bijdragen tot geïntegreerde zorg.

Als Brusano een interessante partner zou kunnen zijn voor één van uw projecten, horen we dat graag.

Projecten

ALCOV, een steunproject ontwikkeld in de context van de gezondheidscrisis

Actiedrager:

Wat is het?
 • Project ontwikkeld in het kader van COVID:  ‘Agir Localement pour COntrer le Virus’ (‘Lokaal optreden om het virus te bestrijden’)
Meer informatie
BORN IN BRUSSELS, begeleiding van zwangere vrouwen in kwetsbare situaties

Actiedragers:

Wat is het?
Born in Brussels is:
 • Een onlinetool voor professionals in de perinatale sector die elke (aanstaande) moeder het meest geschikte zorgtraject wil bieden tijdens de zwangerschap en zes weken na de geboorte. Om hen hierbij te helpen, is er een telefoonnummer voor ondersteuning bij eerstelijnszorg beschikbaar: Born in Belgium Professionals.
 • Een webplatform met middelen en informatie over perinatale zorg (vanaf de kinderwens tot de leeftijd van twee en een half jaar) voor ouders, toekomstige ouders en professionals in de perinatale sector: www.bornin.brussels
Meer informatie
LOKALE OMGEVINGSANALYSE GEZONDHEID EN WELZIJN, een leidraad

Actiedrager:

 • Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel 
Wat is het?
 • Deze leidraad is het resultaat van een proces van co-constructie, uitgevoerd door een consortium van actoren uit verschillende onderzoekscentra, verenigingen en instellingen van de gezondheids- en welzijnssector in Brussel. Deze leidraad ondersteunt professionals aan de hand van inspirerende initiatieven uit de Brusselse gemeentes en wil hen in staat stellen om de problemen te doorgronden die zich in hun dagelijkse werkzaamheden voordoen.
DIATYPE, een studie naar op etiologie gebaseerde diabetesdiagnose en betere patiëntenzorg

Actiedrager:

Wat is het?
 • Gepersonaliseerde geneeskunde bij diabetes: naar een op etiologie gebaseerde diagnose en betere patiëntenzorg: het DiaType-project, dat wordt gefinancierd door Innoviris, heeft tot doel verschillende vormen van diabetes in kaart te brengen om de diagnose bij patiënten te verbeteren en gepersonaliseerde behandelingen te ontwikkelen.
Meer informatie
EGONET, in kaart brengen van het sociaal steunnetwerk

Actiedrager:

Wat is het?

Deze digitale tool maakt het mogelijk om het sociaal steunnetwerk van kwetsbare personen in kaart te brengen in het kader van de begeleiding die hen wordt aangeboden. En op die manier

 • de coördinatie en de personalisering van de hulp te bespreken;
 • de aandachtspunten en middelen te identificeren die professionals soms negeren.
Meer informatie
FIDATE, verbetering van de aantrekkelijkheid en van het behoud van het verpleegkundig personeel

Actiedrager:

Wat is het?
 • Het project 'Verbetering van de aantrekkelijkheid en van het behoud van verpleegkundig personeel voor thuishospitalisatie (TH) en palliatieve zorg thuis (PZT)' (FidAte) heeft tot doel verpleegkundigen in dit zeer specifieke beroep aan te trekken en te behouden en acties te ondernemen die gericht zijn op het erkennen en het valoriseren van het beroep.
Meer informatie
KWALITEITSNORMEN, een kwaliteitsaanpak voor geïntegreerde zorg

Actiedrager:

Wat is het?
 • Creatie van een instrument om kwaliteit vanuit een systemisch oogpunt te benaderen, op basis van 'geïntegreerde systeemnormen', die als leidraad moet dienen voor de doeltreffende uitvoering en evaluatie van geïntegreerde gezondheids- en socialezorgsystemen. Het verschaft beste praktijken en empirisch onderbouwd advies.
Meer informatie
MENTALE GEZONDHEID, award 'Geestelijke gezondheid binnen de eerste lijn'

Actiedrager:

Wat is het?
 • Verscheidene door de KBS beheerde fondsen willen de vaardigheden van de eerstelijnswerkers versterken om hen in staat te stellen hulp en zorg te bieden aan mensen met psychische problemen. Dit resulteert in de uitreiking van een 'Award voor innovatieve praktijken in de eerste lijn rond geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg'.
Meer informatie
EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE SESSIES, een zorgaanbod dat de toegang tot psychologische sessies vergemakkelijkt

Actiedrager:

Wat is het?
 • Het doel is terugbetaalbare en preventieve raadplegingen aan te bieden voor beginnende of matige psychologische problemen zoals angst, depressie en het gebruik van alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers enz.
Meer informatie
TECHNOLOGIE VOOR PERSOONSZORG EN -HULP, principes voor technologie met een menselijke dimensie

Actiedrager:

Wat is het?
 • Het Dr. Daniël De Coninck Fonds en de Koning Boudewijnstichting brachten een groep multidisciplinaire belanghebbenden samen om gezamenlijk de ‘8 Caring Technology Principles’ uit te werken als leidende principes voor gezonde technologie met een menselijke dimensie.
 • Brusano neemt deelt aan het project Teckno2030 In Action, ondersteund door het Fonds Dr. Daniël De Coninck (Koning Boudewijnstichting). Het brengt twaalf partners uit Wallonië, Vlaanderen en Brussel samen. Het doel is om patiënten, gezondheidsprofessionals en technologieontwikkelaars samen te brengen in 13 vergaderingen over het hele grondgebied verspreid om een antwoord te bieden op de volgende vragen, op basis van de acht effectiviteitsprincipes.
1L POUR TOUS, gezamenlijke ontwikkeling van een leerecosysteem

Actiedrager:

Wat is het?

 • De gezamenlijke ontwikkeling van een leerecosysteem voor alle eerstelijns zorgverleners/socialehulpverleners
 
Meer informatie

Groepen en partnerschappen

BRUMENTA (107-hervorming) | RNC, F1

Netwerk ontwikkeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de hervorming 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg'.

 • Functie 1 vertegenwoordigt het deel met betrekking tot preventie, bevordering van geestelijke gezondheidszorg, (vroegtijdige) opsporing, diagnose. Aangezien het voornamelijk gaat om basistaken inzake hulp en zorg is het werk vooral gericht op een verzekerde toegankelijke opvang van de vraag en op de organisatie van buurtzorg, om een antwoord te bieden dat is aangepast aan de psychische of psychologische problemen van de bevolking. Deze functie omvat de geestelijke gezondheidscentra, de medische huizen, de huisartsen, de OCMW’s, de thuiszorgdiensten enz.
 • De Regionale Netwerk Comite stuurt de 107-hervorming op regionaal niveau. Hij omvat een heleboel actoren.

Acties

 • Samenwerking bij de invoering van de 107-hervorming in Brussel om de band met andere eerstelijnsprofessionals te verzekeren

Meer informatie

Brussels Gezondheidsnetwerk (Abrumet) | Opvolgingscomité

Abrumet is het platform voor de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners in het Brussels Gewest. Het werkt met name aan de ontwikkeling van het Brussels Gezondheidsnetwerk om de technische uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken.

Acties

 • De oplossingen ondersteunen die worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de eerste lijn (Abrumet-app, opleidingen enz.)
 • De verspreiding van relevante initiatieven voor de eerste lijn ondersteunen en de vastgestelde behoeften doorgeven aan de relevante clusters en ontwikkelaars.

Meer informatie

Care in the City & Perspective.brussels

perspective.brussels is begonnen met een analyse van de samenwerking tussen de verschillende actoren en de tools voor stedelijke planning inzake zorg en welzijn. perspective.brussels heeft hiertoe een samenwerking met de zorgsector opgezet via een groep die 'Care in the City' heet. Het doel van deze groep is de uitdagingen en aandachtspunten van de welzijns- en gezondheidssectoren te integreren in de processen van stedelijke ontwikkeling en vernieuwing (van diagnose tot planning) en vice versa. Ze is ook belast met de verbetering van de coördinatie tussen de ruimtelijke ordening (Gewest) en de planning van het welzijns- en gezondheidsbeleid (Gemeenschappen).

Actie

 • Bijdragen tot de ontwikkeling van modaliteiten voor een dialoog tussen stadsplanning en de welzijns- en gezondheidssector om de samenhang van stadsprojecten te verbeteren en gezondheid en welzijn in het stedelijk beleid te integreren

Meer informatie

Permanente werkgroep van het RIZIV in het kader van projecten voor geïntegreerde zorg

Het BOOST-project is, via zijn coördinatie (BRUSANO), een van de vier proefprojecten die worden uitgenodigd op de maandelijkse vergaderingen van de permanente werkgroep van het RIZIV. Deze groep, die bestaat uit vertegenwoordigers van zorgverleners, verzekeringsinstellingen, patiënten, overheidsinstanties enz. adviseert en assisteert het Comité van de verzekering en bereidt diens beslissingen voor met betrekking tot de implementering van de 12 proefprojecten die zijn geselecteerd in het kader van het nationale programma voor chronische ziekten.

Meer informatie

Ars collaborandi

Ars Collaborandi, of ‘de kunst van het samenwerken’, is een Brussels samenwerkingsverband tussen verschillende ondersteuningsorganisaties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. Het doel is om elkaar en de politieke en dagelijkse situaties beter te leren kennen waarin de organisaties werken, waardoor mogelijke synergieën kunnen ontstaan. Het verenigt:

Meer informatie

Be.Hive & Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy) & Onderzoeksplatform Brussel

Actie

 • Bijdragen tot de verankering van het academisch onderzoek in de realiteit (behoeften, uitdagingen, zorgpunten) van de actoren op het terrein in Brussel.

Meer informatie

Brussels Takes Care

Met het initiatief Brussels Takes Care wil de Brusselse overheid leren van de Brusselaars en een actieplan uitwerken om het welzijns- en gezondheidsbeleid te verbeteren.

Meer informatie

BruZEL

BruZEL is de eerstelijnszone die gecreëerd werd in het kader van de hervorming van de Vlaamse eerste lijn in Brussel. BruZEL richt zich op effectieve eerstelijnszorg van hoge kwaliteit die gericht is op de burger en voor iedereen toegankelijk is.

Actie

 • Bijdragen tot de ontwikkeling van een verenigde eerste lijn in het hele Gewest

Meer informatie

FBHAV | Comité Geestelijke Gezondheid

Het Comité Geestelijke Gezondheid, dat is ontstaan uit de Federatie van Brusselse Huisartsenverenigingen, verenigt huisartsen rond thema’s met betrekking tot de behandeling van psychologische en psychiatrische aspecten van patiënten in een context waarin het aanbod moeilijk toegankelijk is (onduidelijkheid, financiële, culturele, structurele ... toegang).

Actie

 • Actieve samenwerking om een brug te slaan tussen huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals

Meer informatie

BFPZ en BREL | Overleggroep 'levenseinde'

Actie

 • Regelmatig overleg om te zorgen voor complementariteit van de werkzaamheden en de versterking van de respectieve acties

Meer informatie

Iriscare

Paritaire technische commissie ‘Preventie en eerstelijnszorg’

Aangepaste technische commissie ‘Thuishulp’

Technische commissie ‘Revalidatie en geestelijke gezondheid’

Gezamenlijke technische commissie

Acties

 • Overleg tussen vertegenwoordigers van dienstverleners en instellingen die betrokken zijn bij preventie en eerstelijnszorg
 • Ondersteuning van de middelen voor een versterkte eerste lijn

Meer informatie

LBSM | Werkgroep 'Coördinatie ouderen en geestelijke gezondheid’

De Brusselse Liga voor Geestelijke Gezondheid organiseert deze werkgroep met als doel de begeleiding te verbeteren, banden te creëren en de synergieën tussen de verschillende actoren in het Brusselse netwerk te vergroten.

Actie

 • Regelmatig overleg om te zorgen voor de uitwisseling van relevante en nuttige informatie voor andere eerstelijnsprofessionals

Meer informatie

Lifetech.brussels | Advisory Board

Lifetech.brussels is de gezondheidscluster van HUB.brussels. De cluster heeft tot doel de ontwikkeling van innovatie en bedrijven die actief zijn in de gezondheids- en zorgsector te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Acties

 • De oplossingen ondersteunen die worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de eerste lijn (Abrumet-app, opleidingen enz.)
 • De verspreiding van relevante initiatieven voor de eerste lijn ondersteunen en de vastgestelde behoeften doorgeven aan de relevante clusters en ontwikkelaars.

Meer informatie

Nieuws

De thuisverpleging heeft je nodig!

Bent u student of werknemer in de verpleegkunde? Dan is dit iets voor jou! In het kader van een project om het beroep van verpleger thuis en thuishospitalisatie (TH)  en palliatieve zorg thuis (PZT) meer bekendheid te geven, lanceert Arémis vzw een vragenlijst om de nodige informatie te verzamelen voor de ontwikkeling van informatiehulpmiddelen. Ik…

Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg, uw gids in het doolhof van welzijns- en zorginstellingen in Brussel

Voelt u zich soms verloren in de sociale sector of de gezondheidszorg? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers? Vanaf vandaag kunt u de brochure raadplegen die is uitgegeven door ‘Ars Collaborandi’. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel.

EGONET – het sociaal steunnetwerk voor kwetsbare personen in kaart brengen

Deze digitale tool, die werd ontwikkeld door het Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) van UCLouvain, maakt het mogelijk om het sociaal steunnetwerk van kwetsbare personen in kaart te brengen in het kader van de begeleiding die hen wordt aangeboden.

Scroll To Top